Kişisel Verilen Korunması Kanunu

SODER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA GENEL AYDINLATMA METNİ

 Bu “Aydınlatma Metni”, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Soder Bilgi Teknolojileri A.Ş. “SODER” , KVKK’nın ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı 10. maddesi ve ‘İlgili Kişinin Hakları’ başlıklı 11. maddesi çerçevesinde, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi konularında tarafınıza bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır.

 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

 Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, KVKK’nın 4. 5. ve 6. maddeleri çerçevesinde; 

 • Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
 • Savunma Sanayii Güvenliği Yönergesi uyarınca alınması gereken Kişi Güvenliği Belgesine ilişkin süreçlerin planlanması, denetimi ve icrası
 • Savunma, yazılım ve endüstriyel teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
 • Çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği doktor kontrollerinin yapılması
 • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası
 • Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
 • Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi
 • Etkinlik yönetimi
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi
 • Hukuk işlerinin takibi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması
 • İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icrası
 • Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası
 • Milli Savunma Bakanlığı ile yürütülen faaliyetlerin planlanması, denetimi ve icrası
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Müşteri memnuniyeti süreçlerinin planlanması ve/veya takibi
 • Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi
 • Personel temin süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini
 • Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Şirket içi ve Şirket dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Şirket içi atama, terfi ve işten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icrası
 • Şirket yerleşkesinin güvenliğinin temini (Savunma Sanayii Güvenliği Yönergesi uyarınca alınması gereken kamera kayıtları vb.)
 • Şirketin finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Şirketin operasyonel risk süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası.
 • Faaliyetlerimizin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan insan kaynakları ihtiyaçlarının planlanması ve icrası  
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması
 • Yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • İnternet sitemiz aracılığıyla tarafımıza ileteceğiniz öneri, istek, şikâyet ve arıza bildirimlerinin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi amaçları ile işlenecektir.

 

Kişisel Verilerin Kapsamı

SODER olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, KVKK, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer Mevzuat ve Yönetmeliklerden kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde, faaliyetlerimizden faydalanılabilmesi amacıyla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle kişisel verilerin (isim-soy isim, adres, meslek, eğitim, medeni durum, doğum tarihi ve yeri, özgeçmiş, elektronik posta, telefon numarası, cinsiyet, araç plakası, internet sitesine girişte açılan lokasyon verileri, IP adresi ve bina içi kamera kayıtları) tarafımızla paylaşması ve internet sitemize giriş yapılması halinde açık rızanıza istinaden veya yukarıda sayılan ilgili mevzuat ile tabi olduğumuz MSY 317-2 C Milli Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi Güvenliği Yönergesi gereği, Şirketimiz; kişisel verileri elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde yurt içinde yahut yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilecek ve kanunların onay verdiği diğer şekillerde gerekli idari ve teknik önlemleri alarak işleyebilecektir.

Bu kişisel veriler; açık rızanıza istinaden veya kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması veya meşru menfaatin gerektirmesi sebebiyle bu SODER Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek Şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak Şirket Prosedürleri gereği imha edilecektir.

  Soder tarafından KVKK gereğince kişisel verilerin;  

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak, 
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, 
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
 • İlgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar

işlenmesine özellikle dikkat edilmektedir ve bu amaçla gerekli denetimler yapılmaktadır. SODER olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermekte ve kişisel verilerinizin korunması amacıyla gerekli teknik, idari ve hukuki bütün tedbirleri almaktayız.  

 

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi sadece; kişilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veyahut meşru menfaatin gerektirmesi sebebiyle, KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli tedbirler alınmak kaydıyla ve Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla doğrudan/dolaylı/yurtiçi/yurtdışında sürdürdüğümüz faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz tüzel ve gerçek kişiler, tedarikçiler, alt yükleniciler, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ilgili diğer kişi veya kurumlara aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Haklarınız

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde kişisel veri sahipleri olarak:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 5. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, 
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 
 7. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 
 8. Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 9. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 SODER ile paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve SODER’e doğru olarak aktarılmış olması haklarınızı kullanabilmeniz açısından önem arz etmektedir. Yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk bilgiyi/veriyi SODER’e ileten tarafa aittir. 

Bu kapsamda yapacağınız talepler KVKK kapsamında ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren ve Şirketimiz tarafından internet sitemizde sunulan başvuru formunu yazılı olarak elden veya noter aracılığı ile Söğütözü Cad. Koç İkiz Kuleleri A Blok Kat:15 No: 47 Çankaya/Ankara adresine veya elektronik ortamda 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan güvenli elektronik imzalı olarak ya da mobil imza veya ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle "[email protected]" adresine konu kısmında “Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi Başvurusu” ifadesi ile iletilmesi gerekmektedir. 

Kanun’un 13. maddesi uyarınca veri sorumlusu olarak Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır ve yanıtı başvuru sahibinin e-mail adresine veya fiziki adresine (kendi tercihine bağlı olarak) iletir.

Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret başvuru sahibinden alınabilir.

 Detaylı bilgiye sayfada verilen KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI'ndan ulaşabilirsiniz.

E-BÜLTEN
Kampanyalarımızdan haberdar olmak için E-bültenimize kayıt olunuz!
E-KATALOG
Firmamız ve Ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz!
E-Katalog